Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Cenník služieb realitnej kancelárie Real Estate Group4U

 

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality poskytnutých služieb, vyfakturovanej sumy odmeny, podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
   
 2. Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránke Realitnej kancelárie a umiestnený na viditeľnom mieste v kancelárii Realitnej kancelárie na adrese Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica.
   
 3. Za Realitnú kanceláriu sa pre účely tohto Reklamačného poriadku považujú nasledovné spoločnosti, ktoré sú držiteľom oprávnenia na sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností:

 

             a) PB Reality s.r.o. so sídlom Dukelská 972/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 48 295 825

             b) ProFiReal PB s.r.o. so sídlom Dukelská 972/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 848 437

             

 1. Službou je pre účely tohto Reklamačného poriadku akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a včas a poskytnuté plnenie nesmie mať vady.
   
 2. Klientom je pre účely tohto Reklamačného poriadku akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Realitná kancelária poskytuje realitné služby.
   
 3. Ak klient usúdi, že služby poskytované  Realitnou kanceláriou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "Reklamácia") v Realitnej kancelárii. Reklamáciou je uplatnenie nároku klienta – spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb. Reklamácia sa uplatňuje písomne formou e-mailu alebo poštou na adrese sídla Realitnej kancelárie. Reklamácia musí byť podaná písomne a musí obsahovať údaje Realitnej kancelárie, informácie o reklamujúcom klientovi, dôvody reklamácie a musí byť zrejmý dátum jej podania, inak sa na ňu neprihliada.
   
 4. Za Reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť klienta alebo inej osoby, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.
   
 5. Pri uplatňovaní Reklamácie patria klientovi – spotrebiteľovi práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
   
 6. Klient je povinný k reklamácii priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia, a zároveň aj doklad o poskytnutí Služby. Klient je povinný Reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia skutočnosti zakladajúcej dôvod pre uplatnenie Reklamácie.
   
 7. Klient pri uplatnení Reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Realitná kancelária na základe rozhodnutia Klienta určí spôsob vybavenia Reklamácie, a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
   
 8. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Realitná kancelária Reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr, pričom vybavenie Reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením Reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) Služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je Reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária Reklamáciu zamietne.
   
 9. V prípade oprávnenosti Reklamácie Realitná kancelária vykoná na svoje náklady úkony ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne Služby
   
 10. Náklady spojené s vybavovaním Reklamácie znáša Realitná kancelária.
   
 11. Realitná kancelária pri uplatnení Reklamácie vydá Klientovi potvrdenie. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Realitná kancelária doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej Reklamácie Klientov ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení Reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie.
   
 12. Realitná kancelária o vybavení Reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
   
 13. Realitná kancelária vedie evidenciu o uplatnených reklamáciách, ktorá obsahuje nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.
   
 14. Na základe zistení z reklamačných konaní Realitná kancelária vyvodzuje dôsledky a stanovuje metódy na predchádzanie vzniku ďalších reklamácií.
   
 15. Realitná kancelária je oprávnená  z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov platných na území SR, na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.
   
 16. Realitná kancelária pri vybavovaní reklamácií spracúva osobné údaje. Podrobnosti sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke Realitnej kancelárie.
   
 17. Osobou poverenou vybavovať reklamácie v Realitnej kancelárii Real Estate Group4U je Ing. Jana Sýkorová.
   
 18. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Klient má právo obrátiť sa na Realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Realitná kancelária porušila jeho práva.
   
 2. Ak Realitná kancelária odpovie na žiadosť Klienta zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
   
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.skadr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov na nasledovnej adrese: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
   
 4. Klient Realitnej kancelárie môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnú na nasledovnej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK alebo formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.